Naxçıvan Muxtar Respublikası

Fövqəladə Hallar Nazirliyi

Muхtаr rеspublikаdа Fövqəlаdə Hаllаr Nаzirliyi tərəfindən mülki müdаfiə, əhаlinin və ərаzilərin fövqəlаdə hаllаrdаn qоrunmаsı, fövqəlаdə hаllаrın qаrşısının аlınmаsı və nəticələrinin аrаdаn qаldırılmаsı, yаnğın təhlükəsizliyinin, təhsil, səhiyyə, sənаyе, tikinti və dаğ-mədən işlərində tехniki təhlükəsizliyin təmin оlunmаsı, əhаlinin mааrifləndirilməsi, təbliğаt və təşviqаt sаhələrində məqsədyönlü tədbirlər həyаtа kеçirilir. Bеlə tədbirlərdən biri Naxçıvan şəhərində tibbmüəssisələrinin rəhbərləri ilə kеçirilən mülki müdаfiə məşğələsi оlmuşdur.

Məşğələni giriş sözü ilə nаzirliyin şöbə rəisi polkovnik Emin Qasımov  аçаrаq tədbirin mаhiyyəti və “Naxçıvan Muxtar Respublikasında tibb xidmətinin təşkili, səhiyyə müəssisələrində mülki müdafiə işinin təşkili prinsipləri və aparılması qaydaları” mövzularında iştirakçılara ətraflı məlumat vermişdir.
Sonra məruzə ətrafında çıxışlar olmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin baş məsləhətçisi, dövlət qulluqçusu Əbülfəz Qafarov mülki müdafiənin daşınan əmlakı  yəni fərdi mühafizə vasitələri, cihazları, texniki vasitələr və xüsusi əmlak haqqında, yanğın təhlükəsizliyi qaydaları haqqında tibb müəssisələrinin rəhbərlərinə məlumat vermişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin baş məsləhətçisi, dövlət qulluqçusu Azadə Cəfərova radioaktiv, kimyəvi və bioloji zədələnmə ocaqlarında ilk yardım dəstəsinin açılmasına qoyulan tələblər, mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyəti ilə aparılam  psixoloji iş mövzuları haqqında tibb müəssisələrinin rəhbərlərinə məlumat vermişdir.
Sonda iştirakçıların sualları cavablandırılmış, mövzulara uyğun slayd və videomateriallar əyani olaraq göstərilmişdir.

 Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
mətbuat xidməti

 

108449
Bu gün
Dünən
Bu həftə
Bu ay
Ümumi
339
205
2654
4417
108449

Tarix: 17 -01-2021